Școala Primară Spectrum ColentinaDepartamentul de Limba Engleză

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Departamentul de Limbă Engleză din cadrul Școlii Primare Spectrum

Scopul nostru este de a le permite elevilor să dobândească cele patru abilități ale limbii engleze – ascultare, vorbire, citire și scriere – prin cunoștințe adecvate vârstei lor și de a-i pregăti pentru un viitor mai bun.

Spectrum Primary School – English Department

Our goal is to enable students to acquire the four skills of the English Language through adequate knowledge for their age and prepare them for a better future.

Filosofia departamentului

Credem că însușirea unei limbi străine este importantă pentru dezvoltarea copiilor, deoarece le stimulează abilitățile de comunicare. Limba Engleză, împreună cu abilitățile sale principale: cititul, scrisul, vorbitul și ascultatul, este esențială pentru dezvoltarea emoțională, socială și intelectuală a unui copil. Încurajăm elevii să folosească limba engleză și să o aplice în viața de zi cu zi.

Department Philosophy

We believe that language is crucial for children’s development as it fosters their communication skills. English language together with its prime skills; reading, writing, speaking and listening, is essential for the emotional, social and intellectual development of a child with the outside world. We encourage students to make use of the English language and apply it in the everyday context.

Facilități/ Resurse ale departamentului

Școala Primară Spectrum își propune să pună la dispoziția Departamentului de Limbă Engleză resurse care să îi ajute pe elevi să învețe mai ușor.
Departamentul dispune de o bibliotecă bogată în materiale didactice, care funcționează foarte bine împreună cu resursele digitale interactive. Pentru clasele 1-4 ne referim la Oxford Literacy și Macmillan Education. Ne folosim de resurse precum: Twinkl și OxfordOwl pentru materiale digitale și aplicația MyOn pentru  pentru lectură electronică. Școala noastră oferă, de asemenea, table interactive, biblioteci pentru clase și o bibliotecă școlară bine aprovizionată. De asemenea, punem la dispoziția elevilor resurse care sprijină cursurile Cambridge pentru Young Learners și Key for school.

Department Facilities/ Resources

Spectrum Primary School aims to provide the English department with resources which will help students in their learning.
The department has a rich bank of resources which go along with interactive ICT resources. For grade 1-4 we refer to Oxford Literacy and Macmillan education. We make use of resources such as: Twinkl for electronic materials and OxfordOwl and MyOn app for electronic reading. Our school also provides interactive whiteboard resources, class libraries, and a well-stocked school library. We also provide students with resources which support their Cambridge courses. We also refer to Cambridge resources for Young Learners and Key for school.

Puncte cheie din politica departamentului

Oferim oportunități copiilor de a-și spori încrederea în sine prin dezvoltarea capacității de comunicare. Ne concentrăm pe predarea mai întâi a noțiunilor de bază, cum ar fi vorbirea și ascultarea, iar apoi pe abilități mai înalte, cum ar fi cititul și scrisul, astfel încât elevii să aibă mai mult succes în dobândirea de noi cunoștințe.

-Exprimarea în Limba Engleză și ascultarea merg împreună de la grădiniță până în clasa a 4-a

-La o vârstă fragedă ne concentrăm pe fonetică, care este foarte importantă pentru a dezvolta mai târziu o lectură fluentă.

-Scrierea este predată de la clasa 1 până la clasa a 4-a.

Key Points from Department Policy

We provide opportunities for children to increase their self- confidence through communication. We focus on teaching the basics first, like speaking and listening and then higher skills like reading and writing so the students would become more successful.

-Speaking and listening go along one another from kindergarten up to grade 4

-At the early age we focus on phonics which is crucial to develop fluent reading later on.

-Writing is taught from grade 1 to 4.

Cititul se exersează prin:

● Lectura cu întreaga clasă, care dezvoltă abilitățile de ascultare, dragostea pentru poveste și cititul de plăcere.

● Lectura pe grupe, care îi introduce pe copii în universul povestirilor.

● Lectura ghidată, care vizează dezvoltarea abilitățile de lectură ale copiilor.

● Lectura independentă, desfășurată la școală și acasă.

Reading is taught through:

● Whole class reading that develops listening skills, a love of story and reading for pleasure.

● Shared reading that immerses children in the pattern of story and features of text type.

● Guided reading that targets children’s reading skills.

● Independent Reading in school and at home.

Scrisul este exersat prin:

● Scrierea diferitelor texte, la nivelul întregii clase.

● Scrierea ghidată – profesorii folosesc tehnica Big Write

● Scrierea independentă – prin utilizarea dicționarelor, a listelor de cuvinte, a planurilor sau a schemelor de scriere.

Writing is taught through:

● Shared writing that is modeled by the teacher

● Guided writing – teachers use Big Write technique

● Independent Writing – through use of dictionaries, word banks, writing frames or plans.

Stilul de învățare și de predare

Școala Primară Spectrum oferă o varietate de stiluri de predare și învățare prin intermediul unor profesori cu experiență, urmărind curriculumul național. Ca departament, ne propunem să le oferim elevilor un stil de L&T ( learning and teaching) ( predare și învățare) de înaltă calitate prin diferite tehnici, la nivelul întregii clase, în grupuri și în perechi. O gamă largă de materiale este utilizată pentru a sprijini învățarea elevilor, făcând referire la resursele Oxford, Cambridge și Macmillan. Un alt aspect foarte important în învățarea copiilor este utilizarea resurselor IT. Prin utilizarea acestor resurse, elevii își îmbunătățesc învățarea, cum ar fi redactarea lucrărilor și utilizarea prezentărilor multimedia. În plus, jocurile, dezbaterile, prezentările, proiectarea de postere, testele și concursurile încurajează și mai mult învățarea.

Prin urmare, elevii noștri erau deja familiarizați cu tehnologia atunci când a apărut perturbarea sistemului educațional din cauza Covid-19. Pregătirea este cheia principală spre succes, iar școala noastră se concentrează pe mai multe nevoi simultan. În ultima vreme ne-am concentrat pe predarea la distanță, unde le-am oferit elevilor o oarecare normalitate în condițiile date. Elevii au revenit la rutina lor și au intrat în contact cu colegii și profesorii lor într-un cadru asemănător cu cel al unei clase. În acest fel au avut posibilitatea de a se simți din nou productivi și de a folosi limba engleză pentru a-și exprima ideile, gândurile și emoțiile, prin interacțiuni video care imitau interacțiunile live.

Learning and Teaching Style

Spectrum Primary School offers a variety of teaching and learning styles through experienced teachers by following the National Curriculum program. As a department we aim to provide students a high-quality L&T style through different techniques, whole-class, group and pair work. A wide range of material is used to support students learning, referring to Oxford, Cambridge and Macmillan resources. Another very important aspect in children’s learning is ICT. By using ICT students enhance their learning as in drafting their work and using multimedia presentations. In addition, games, debates, presentations, designing posters, quizzes and competitions encourage even more learning.

As a result, our students were already familiar with the technology when the disruption of the education system emerged because of Covid-19. Preparation is the main key toward success and our school focuses on multiple needs simultaneously. Lately we focused on the remote teaching, where we offered students some normalcy within the given conditions. Students were back in their routine and in touch with their classmates and teachers in a class like-setting. This way they had the possibility to feel productive again and use English language to express their ideas, thoughts and emotions through video interactions which mimicked live interactions.

Învățarea prin cursuri/activități extracurriculare

În calitate de centru autorizat Cambridge, Școala Primară Spectrum oferă, de asemenea, cursuri Cambridge de la nivel începător până la nivelul A2+ care includ clasele 2-4 și cursuri Trinity care includ clasele pregătitoare- clasa 1. Elevii obțin un certificat Cambridge, care este recunoscut la nivel mondial.

Learning through extracurricular courses/activities

As a Cambridge authorized center Spectrum Primary School also offers Cambridge courses from beginners to A2+ level which include grade 2-4 and Trinity courses which include Preparatory classes- grade 1. Students get a certificate from Cambridge with their level of English which is recognized worldwide.

Activitățile extracurriculare joacă și ele un rol important în încurajarea învățării elevilor. Departamentul nostru oferă activități extracurriculare, după cum urmează:

– Săptămâna STEAM- PBL( Project Based Learning) (știință, tehnologie, arte, limbi moderne)
– Concursuri de dezbateri (clasa a 3-4-a)
– Concurs de ortografie
– Concursuri de alocuțiune-(clasa 1-4)
– Concursuri de recitare de poezii și povești
– Concurs de concepere a afișelor
– Târg de carte
– Schimb de cărți
– Săptămâna Limbii engleze
– Club de conversație despre filme scurte
– Concurs de compunere în Limba engleză
– Concurs de cântece în limba engleză
– Concurs de cunoștințe generale
– Săptămâna carnavalului
– Festivalul internațional

În școala noastră există elevi cu abilități diferite în toate clasele și de aceea oferim oportunități de învățare adecvate pentru toți.

Extra-curricular activities play an important role as well in encouraging students’ learning. Our department offers extra-curricular activities as below:
‏‏‎ ‎
– STEAM week- PBL/PL (science, technology, arts, modern languages)
– Debating Competitions (Grade 3-4)
– Spelling bee Competition
– Elocution Competitions-(Grade 1-4)
– Poetry and Story recitation competitions
– Poster Design Competition
– Book Fair
– Book exchange
– English week
– Short-Movie Conversation Club
– English composition contest
– English signing song Contest
– General knowledge contest
– Carnival week
– International Festival

In our school there are children with different abilities in all classes and we provide suitable opportunities for all the students.

Contactează-ne
Șos. Colentina nr. 64B, Sector 2, București
+40 733 314 741
Luni - Vineri: 8:00 - 17:00
ABONEAZĂ-TE LA NEWSLETTER

    © Spectrum - Școala Primară Spectrum Colentina